Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Trong kinh doanh, có thể vị trí của bạn làm việc sẽ liên quan đến các loại giấy tờ quyết định bổ nhiệm giám đốc, chủ tịch, phó giám đốc, kế toán… đối với những người đã quen công việc thì quá trình thực hiện sẽ rất đơn giản, ngược lại với những ai chưa quen thì sẽ phải học hỏi và tham khảo thêm.

1. Mẫu tham khảo 1 – mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

 

CÔNG TY …………….                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—————–                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                        ——–o0o——–

Số: ___ – QĐ/CTY                                                                                             ……, ngày ___ tháng ___ năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………………………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……………………………………………………………;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà ……………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………………………

CMND số …………………………………………………………………………………………………

Nơi cấp: ………………………………..Ngày cấp: …………………………………………………..

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/ Bà …………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch

NGUYỄN VĂN A

 

2. Mẫu tham khảo 2 – mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

 

CÔNG TY …………….                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—————–                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Số: ___ – QĐ/CTY                                                                                             ……, ngày ___ tháng ___ năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………………………………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………………………………………………………….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/ Bà ……………………………………………………………………………………………..

CMND số ………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cấp:……………………………………………………Ngày cấp: …………………………………………………

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………….…………………………

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/ Bà …………………………………………………………có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

 

 

Đối với những mẫu bổ nhiệm giám đốc này chỉ mang tính chất tham khảo cho quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty Trách nhiệm Hữu Hạn, công ty Cổ phần hay tập đoàn, hoặc tổ chức khác.

phapluatvn.vn

 

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment